Лекционният курс въвежда в основните етапи и тенденции в историята на гръцкия език от критомикенския период до формирането на новогръцкия език. Вниманието е съсредоточено върху два важни момента в развитието му – обособяването му като език от индоевропейския праезик (възникване на вокалната и консонантната система, диалектно членение, писмени системи), от една страна, и от друга – върху оформянето на системата на следкласическия гръцки език като предпоставка за възникване на новогръцкия език (елинистическо койне, средногръцки език, езикови контакти между български и гръцки).