Курсът има за цел да запознае студентите със същността и етапите на компютърната обработка на естествения език,  системи за първична обработка и лингвистична анотация на текстове , както и с процесите на създаване и използване на различни електронни езикови ресурси, системи за търсене и извличане на информация, системи за разпознаване и генериране на реч, машинен превод, и др.