3-day course of Bioinformatics
1-3 December Univ. of Belgrade, Serbia

Topics:
-RNA structure and folding predictions
-microRNAs and target searching
-Gene finding and promoter annotation
-human and animal databases, UCSC
-automated sequence analysis
-microarrays

Курсът по “Mолекулярна вирусология” има за цел да запознае студентите от Биологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” с основите на съвременната молекулярна вирусология и с приложението на вирусите в молекулярната биология и генната терапия.

Лекционният курс е посветен на: структурата, физико-химичните свойства, химичната природа на вирусите; класификацията на вирусите; формите на съществуване и размножение на вирусите; взаимодействието им с живата клетка и целия организъм; имунитетът при вирусна инфекция; принципите на борба с вирусните инфекции; приложението на вирусите в молекулярната биология и като съвременни терапевтици.

Лабораторните упражнения са базирани изцяло на материала от лекционния курс и целят да въведат студентите в работа с биоматериали. Тематично те могат да се квалифицират като упражнения, свързани с методи за изолиранена вирусии методи за идентифициране на вирусите. Експериментално студентите ще се запознаят с диагностика на вируси, сателитни вируси и вироиди посредство ELISA, конвенционален PCR, Real-time PCR и microarray техники.

Курсът по Основи на Биоинформатика в бакалавърската програма за МБ 1-ви курс има за основна цел запознаването на студентите с дисциплината обединяваща компютърната наука с модерната биология. Като началенкурс, той е базиран на изясняване на целта, разделите, основните методи и модели, с които биоинформатиката допринася за развитието на молекулярната биология.

Курсът по Линукс и Програмиране на Пърл има за основна цел запознаването на студентите с основите на Linux, програмирането и създаването на софтуерни продукти със специфична биологична насоченост. Като надграждащ курс в областта на биоинформатиката, той е базиран основно на скриптовият език Perl (Practical Extraction and Report Language) и на пакета от модули за биоинформатични цели BioPerl (www.bioperl.org), чието използване улесняват разработката на молекулярно биологичнен софтуер.


Perl е популярен език за програмиране, който се използва в биоинформатичните среди, както и при web-програмирането.


Една от задачите на лекционният курс е запознаването на студентите със синтаксисът, правилата и граматиката на езикът, които се използва (в биологията) предимно за анализ на голям набор от молекулярно биологични данни. След пост-геномната ера, много от моделните организми са вече са секвенирани и с помощта на Perl те могат да се анализират и обработват много по-лесно. Чрез Perl се управляват данните от проекта за човешкият геном (Human Genome Project) – една задача, която изисква огромни количества манипулации на данни.

 

Курсът по Геномика и молекулярна еволюция има за основна цел да запознае студентите с основните понятия, идеи и теории в областта на молекулярната еволюция и науките на постгеномната ера – “омики” – геномика, транскриптомика, протеомика и др. Студентите се запознават подробно и овладяват основни биоинформатични методи за изследване на геномите на живите организми и на еволюционните процеси и закономерности на моекулярно ниво. В раздела Геномика, се прави обзор и анализ на понятията, фактите и идеите с които работи молекулярната биология в постгеномната ера – на системно ниво. Студентите се запознават с принципите на изграждане на геномите, особеностите на геномния строеж при различните таксономични групи организми и с основните биоинформатични методи за изследване на геномите. В раздела Молекулярна еволюция се разглеждат основните теории и хипотези в областта на молекулярната еволюция. Студентите опознават основните молекулярни еволюционни механизми и закономерности в развитието на живия свят, известни до момента се и научават да интерпретират еволюционните процеси и събития на молекулярно ниво. Запознават се и с осноните биоинформатични методи за отчитане на измененията на нуклеотидните и белтъчни секвенции, за откриване на хомологии и консервативност.

Със завършване на курса студентите ще придобият знания за съвременното състояние на идеите и концепциите в геномиката и молекулярната еволюция, както и умения да ползват някои основни биоинформатични методи за изследване на еволюционните механизми и закономерности на молекулярно ниво.