Учебната дисциплина “Конституционно право” е задължителна дисциплина и се преподава на студентите редовно и задочно обучение в І курс.

В редовно обучение лектор е проф. д-р Емилия Друмева – съдия в Конститтуционния съд на Република България, а в задочно обучение лектор е проф. д-р Веселин Цанков. Асистент и в двете форми на обучение е гл. ас. Христо Паунов

Хорариумът на дисциплината в редовно обучение е 120 академични часа лекции и 80 академични часа упражнения. В задочно обучение хорариумът е съответно 72 и 48 академични часа.

През последния семестър от обучението на студентите се чете и репетиториум от лекции като подготовка за държавния изпит по Публичноправни науки.