Целта на курса е да представи визуалната антропология като една от важните в кънсомодерния свят антроположки дисциплини, които изследват визуалното в културата и съчетават класически методи на изследване с предизвикателствата на развитието на новите технологии.

Чрез преглед на дискусиите за и против визуалното изследване, използването на фотографията, рисунката и филма в теренната работа на антрополога, както и видовете анализ на данните се поставят епистемологичните и методологически основания за съществуването и развитието на визуалната антропология като поддисциплина на културната и социална антропология.

В курса е избрана позицията, че визуалната антропология, от една страна, е визуалният материал от антроположкото изследване, а от друга, това е изучаване на визуалните системи и видимата култура. Антропологията като дисциплина сама по себе си е процес на представяне, ангажиран с дейности  по културен превод и интерпретация, затова и курсът предполага работа с образи и репрезентации. Тя заема междинна позиция – между събирането на визуални данни или анализ на вече създадени и представянето на самото антроположко знание. Това е причината в курса да са включени и практически задачи за анализиране на вече произведени и визуално представени резултати от етноложко и антроположко изследване (албуми със снимки, филми, музейни експозиции, компютърни презентации, интернет сайтове и др.). 

В курса няма да се обръща специално внимание на технологията на визуалното изследване, защото студентите вече са слушали курсове по Методи на теренно изследване и Визуални методи в етнологията, а по-скоро ще надгражда техники за анализ и интерпретация на данните.

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:

               1. ще знаят:

 

 • Основни гледни точки към визуалната антропология;
 • Теоретичните основания на визуалната антропология;
 • Методологически основания за визуално изследване в антропологията;
 • Правене на визуални данни;
 • Видове визуални данни;
 • Основни техники на анализ на визуални данни и визуални материали;

2. ще могат:

 • Да правят проект за визуално антроположко изследване;
 • Да провеждат визуално антроположко изследване;
 • Да записват собствени визуални теренни материали;
 • Да анализират визуални свои данни и да ги представят;
 • Да анализират вече готови визуални продукти – фотографии, серии от фотографии, документални филми, интернет представяния;