Курсът Градски изследвания І част представя осмисляне на основни етноложки, антропологически и социологически теми от история на идеите и изследователските традиции и критики към тях от гледна точка на града като форма на съществуване на социалното.

Учебното съдържание на курса е разделен в два модула лекции: Първи модул: Градът – теоретични рефлексии и Втори модул: Изследване в града, към които са разпределени и семинарни упражнения.

Тъй като етнологията и антропологията са емпирични науки, студентите ще трябва да изготвят проект за изследване – да формулират изследователски въпрос, обект и методология на изследването, да проведат тяхно собствено изследване, критически да анализират вече направено (тяхно или на някой друг) изследване от гледна точка на градската антропология, и да реферират статия, свързана с някоя от темите по конспекта.

-f� tb�� ؼ�mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:

            1. ще знаят:

Основни теоретични концепции в градските изследвания

Основни подходи при дефиниране на града и градската култура

Основни теми при изследване на и в града

Основни подходи в градските изследвания

Различни подходи, стратегии и методологии в изследването на града.

2. ще могат:

Да разработват идеен проект за градско изследване

Да представят градско изследване или визуален продукт (албум, филм) и критически да го анализират

Да разработват тема в областта на етнологията и антропологията на града

1<� ^n<�� ؼ�lang=BG>. ще знаят:

 

 • Основни гледни точки към визуалната антропология;
 • Теоретичните основания на визуалната антропология;
 • Методологически основания за визуално изследване в антропологията;
 • Правене на визуални данни;
 • Видове визуални данни;
 • Основни техники на анализ на визуални данни и визуални материали;

2. ще могат:

 • Да правят проект за визуално антроположко изследване;
 • Да провеждат визуално антроположко изследване;
 • Да записват собствени визуални теренни материали;
 • Да анализират визуални свои данни и да ги представят;
 • Да анализират вече готови визуални продукти – фотографии, серии от фотографии, документални филми, интернет представяния;