Курсът има за цел да представи спецификата на приложната етнология в полето на интерпретативните науки. Нейното възникване и развой са белязани от необходимостта за  разрешаването на реални политически, социални, икономически проблеми, възникващи при междуетнични контакти и взаимодействия.   Ако в началото приложната етнология се прилага за управление на "екзотичните" народи, то в нашето време нейните граници все по-често започват да прекрачват в съвременността. Тук могат да се отграничат няколко основни направления, които  изследват  начина на придобиване,  движение и прехвърляне на властта чрез мрежата от социални отношения в обществото; включване на политическото в културната реалност и открояване на неговите символни и ритуални форми. Все по-голямо значение се отдава на въпросите за другостта и употребите на познанието за Другия за предотвратяване на конфликти, утвърждаване на интеркултурен диалог и отношения на толерантност в съвременното общество. В последните години се  появява едно ново осмисляне на културата като ресурс за социална стабилност и икономически трамплин, който може да бъде успешно използван за устойчиво местно развитие.