Целта на лекционния курс е да очертае основните механизми на функциониране на политическото във взаимодействието му със социалното в цялото негово многообразие. Стремежът е чрез обогатяване политическата култура на студентите да се повиши способността им за самостоятелно, критическо мислене и да се провокира тяхното активно отношение към съвременната политика.

        Общотеоретичната част на курса предлага запознаване с моделите и методите, използвани от социалните науки, както и с типовете социални системи и модели на системи. Върху тази основа се проследяват историческите трансформации в обществените нагласи към политиката в контекста на социалната промяна и се изясняват механизмите на конституиране и функциониране на модерното политическо пространство. Политическата власт се представя и анализира чрез еволюцията на партийните апарати и модерната държава в техните конкретно исторически форми, както и през типовете модерни политически идеологии и системи.

        Специално внимание се отделя на ролята на политическите елити и на промените, които настъпват в разпределението на политическите ресурси чрез създаването и поддържането на разнородни технологии, йерархии и мрежи.