Културният ареал се характеризира с относително хомогенна среда и човешка дейност или комплекс от дейности (култура). Макар и често критикувано, понятието е основно за социалните науки и се радва на особен интерес във връзка с изследванията върху процесите на културна глобализация.

Курсът по ареални изследвания е фокусиран върху опита на народите и страните от Югоизточна Европа, възприемани като част от Средиземноморския културен ареал, без да пренебрегва необходимите и полезни сравнения с други световни региони. Целта му е да представи характерните особености и най-важните промени в бита и манталитета на хората на Балканите. Проблемите са представени в контекста на развитието на световните хуманитарни и социални науки, като се използва едновременно етноложки и исторически поглед. Специално внимание се отделя на методологията на изучаване и описване на даден културен ареал, както и на използването на различни типове извори (писмени документи, визуални образи и т.н.), предлагащи различни образи, с различна стойност, конотации и контрасти.