Лекционният курс има за основна цел да  запознае студентите с основните проявления на икономическия живот, т.е. с дейностите производство, разпределение (или обмен) и потребление, като се използва антропологическа перспектива. Стремежът е в края на обучението студентите да имат основни знания за взаимодействията между явления от културен и от икономически ред, които водят до значими промени в сферата на социалното.

В уводната част се анализират приликите и различията между икономиката, стопанската история и други сходни науки, от една страна, и икономическата антропология, от друга. Студентите се запознават с основни категории, методи и школи в икономическата антропология, както и с нейните основни сфери на изследване.

Освен на дейности и практики, свръзани с цикъла на производството на блага и услуги, внимание се отделя и на труда и представите за него в различните общества, както и на процесите на професионализация и специализация на труда. Анализират се основните типове обмен (реципрочност, преразпределение и пазар), като особен интерес представлява темата за транспорта и комуникациите и тяхната връзка с обмена. Що се отнася до потреблението на произведените и разпределени блага и услуги, вниманието се фокусира върху взаимовръзката между консумативните практики и социалната стратификация в дадено общество.