Курсът „Физика и биофизика” е предназначен за студентите от бакалавърската степен на специалност „Медицинска химия” в ПУ „Паисий Хилендарски“ и има за цел да ги запознае с най-общите физични и биофизични закономерности в структурата и процесите, проявяващи се в биологичните системи и по-специално в човешкия организъм на клетъчно, тъканно и органно ниво, както и с експерименталните методи за тяхното изследване.

Човешкият организъм е сложна биологична система, чието изучаване изисква съчетаване на различни интердисциплинарни подходи. Физиката и биофизиката предоставят на медицината мощен апарат от теории, експериментални методи и технически средства за изследване, проследяване и контролиране на физиологични процеси, патофизиологични изменения, лекарствно въздействие и др. Голяма част от диагностичните и терапевтични методи в медицината се базират на физични, биофизични и биохимични явления. Въздействието върху човека на лекарствени вещества, радиофармацефтици, както и на различни природни и технологенни фактори, важни за хигиената, профилактиката, диагностиката и лечението на човека, може да бъде оценено обективно чрез използване на физични принципи и методи. Физиката е в основата на разработване на модерни апарати и технологии, без които съвременната медицина е немислима. Физичните и биофизичните методи на изследване намират широко приложение в химията и фармацията. Ето защо изучаването на физика и биофизика е фундаментален и задължителен елемент за всички университетски специалисти, профилирани в областта на медицинските науки и техните приложения.