Фотометрията е дял от приложната оптика, в който светлината се разглежда като поток от светлинна енергия. Курсът започва с кратки исторически бележки и запознава студентите с предметът и методите на фотометрията, както и с границите на тяхната приложимост. Въвеждат се основните фотометрични и радиометрични величини и мерни единици. Описват се фотометричните свойства на материалните обекти. Човешкото око се разглежда като геометричен уред и като фотоприемник.  Изясняват се механизмите на излъчване на светлината (топлинното излъчване и различните видове луминисценция). Представят се изкуствените източници на светлина – видове, устройство, принцип на работа, електрически и светотехнически характеристики. Разглеждат се светлинните еталони. Част от курса е посветен на фотоприемниците – видове, устройство, принцип на работа, спектрална чувствителност, шумове. Студентите се запознават с принципите на визуалната фотометрия, устройството и принципа на работа на най-често използваните фотометри, както и с методите на измерване на отделните фотометрични величини. Курсът предоставя базисни знания по колориметрия. Запознава студентите с характеристиките на цвета, законите на Грастман, цветовите пространства и координатите на цветността. Представя видовете колориметрични системи и връзката между тях.  Описва  методите за пресмятане и измерване на цвета, цветните таблици и атласи.