Целта на курса е да създаде интердисциплинарно поле на диалог между етнологията и социологията на базата на няколко тематични кръга - като дара, тялото, биографията, името и т. н. Обучението съчетава теоретична подготовка с методи на изследване, съобразени с възможностите, които предлага интердисциплинарната рефлексивна нагласа на етносоциологията. Етносоциологията е нова наука, възникнала в резултат от продуктивната среща между етнология и социология и постепенното осъзнаване на условността на границите между тях,  затова тя е все още поле на критически диалог, чиито граници не са канонизирани. В курса се представят различните научни традиции в етносоциологията като е акцентирано на френската социология и антропология и школата - от Дюркейм и Мос през Леви-Строс до Бурдийо). Би могло да се каже, че именно рефлексивната антропология на Бурдийо е онази привилегирована гледна точка, която хвърля методологическа светлина върху този исторически път, както и някои от методите при етносоциологическите изследвания.

   На този фон от теми и методи студентите ще бъдат запознати с преформулирането на проблемите на етносоциологията при взаимното оглеждане а) на предмодерните общества и модерното; б) на модерното общество и социалистическото (мислено като "мутирала модерност" - общество на мрежите) и в) на социалистическото в постсоциалистическо или общество в преход. Проблематиката за постсоциализма и миграциите е обособена като отделен модул, за да се откроят новите изследователски шансове, които предлага етносоциологическата перспектива за изследване на динамично променящи се общества чрез границите и прекосяването им, мрежовите обмени и трансформациите на капиталите. В този модул са обединени темите от първите два с акцент върху емпирични изследвания и използване на визуални данни.