Курсът има за цел да запознае студентите със същността на компютърната обработка на естествения език, някои от съвременните формални подходи към езика, както и с приложението на лингвистичното знание и компютърната лингвистика в създаването и използването на различни електронни езикови ресурси, системи за търсене и извличане на информация, системи за разпознаване и генериране на реч, машинен превод, и др.