Курсът запознава студентите с най-важните проблеми и аспекти на рецепцията на античното и средновековното археологическо наследство в диахронен и синхронен план. Интердисциплинарен по своя замисъл, той се фокусира върху няколко проблемни сфери в изучаване на „възприемането” на античните и средновековните паметници в диахронен план както в света, така и в България: съхраняване, изучаване и използване на античните и средновековните артефакти през различните епохи, културноисторически проблеми на приемствеността, история на археологическите проучвания, музеят като институция, археологията, медиите и националната пропаганда. Специално внимание се отделя на спецификата на тази проблематика в България.